Slovo pro tebe


Aktuální slovo na tento týden.

17. 9. Ať si tvá duše odpočine v Bohu!

Jen v Bohu má duše odpočívá, od Něj přichází má záchrana.Jen On je má skála, má spása, nepadnu nikdy, On je můj pevný hrad! Žalm 62:2

Bůh je nejvyšší, nejmocnější a nejsilnější bytost v celém vesmíru, v celém viditelném i neviditelném světě. On vládne svoji obrovskou mocí a je tvým pomocníkem a zachráncem. 
Tady ti Boží slovo říká, že tvá duše může v Něm klidně odpočinout, protože On je vždy s tebou a bude ti pomáhat. Nemusíš se stresovat, nemusíš mít strach nebo obavy z budoucnosti nebo z toho, jak věci dopadnou. Nemusíš se trápit starostmi ani problémy. Bůh to všechno ví a má na to řešení. Ty máš jen vše vykomunikovat s Bohem, máš před ním vylít své srdce a vše mu říct a spolehnout se na Něj, že on se o všechno postará. On může, protože je všemohoucí. Nemáš své starosti házet na lidi a je tím zatěžovat, ale máš své starosti hodit na něj, jelikož on jediný je mocen je unést a vyřešit. 
Bůh je tvá spása, tvá záchrana. Důvěřuj mu a on ti pošle záchranu z nebe, at jsi v jakékoilv situaci. On je i tvá skála nebo tvůj nedobytný hrad, což je důležité přijímat vírou zvláště, když je potřeba se skrýt před něčím zlým. Zlo má různé podoby nebo formy, mohou to být zlé, závistivé nebo pomlouvačné řeči, může to být nějaká epidemie nebo jiná přírodní katastrofa, může to být nějaká nemoc nebo snaha zlých lidí tě odněkud vystrčit nebo tě zničit. Ať je to cokoliv, můžeš se skrýt ve svém Bohu, vírou vyznat jeho ochraňující roli nad celým svým životem i  rodinou a věřit, že Bůh je dostatečně mocný na to, aby tě ochránil a naplnilo se to slovo, které je tu napsáno, že nikdy nepadneš, tedy, že tě nepříznivé okolnosti nikdy nepřemůžou. Bůh je Bůh a jako takový má veškerou moc a moc nepřítele je proti Boží moci jako moc slabocha. 
Na Boha se spolehni, uč se na něj spoléhat v jakýchkoliv situacích. Věř, že jsi pevně v Boží ruce a Bůh tě nikdy nenechá, neopustí tě, ale postaví se za tebe, pošle své anděly, aby tě ochránili abys ani pod největším stresem nebo tlakem nepadl, ale prošel jsi jako vítěz. Bůh je vítěz a když jsi skryt v něm, jsi také vítěz!. Ničeho se neboj! Skryj se ve svém Bohu a s ním projdi a přečkej zlé situace. On tě podrží a pomůže ti!

Modli se: Drahý nebeský Otče, děkuji Ti, že Ti mohu plně důvěřovat a mohu se na Tebe plně spolehnout, protože Ty jsi nejmocnější a jsi naprosto věrný. K Tobě se utíkám i teď, v tobě se skrývám i teď v tomto čase před každým zlem. Ty jsi můj nedobytný hrad, má spása. V tebe věřím a na Tebe očekávám. V Tobě odpočívá má duše. Vím, že nebudu zahanben, ale Ty mi pomůžeš a ochráníš mě a vysvobodíš ve jménu Ježíše Krista. Amen

Přečti si a přemýšlej: Žalm 91:2, 2. Sam.22:3, Žalm 144:2
totojeKonec