Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jak se mám orientovat v tom, co se děje ve světě?

Tento svět stvořil Bůh, proto Bůh mu nejlépe rozumí a ví přesně, jak tento svět funguje. Bohužel po hříchu Adama a Evy se celý tento svět dostal pod vládu satana, hřích a smrti a Bůh přestal s lidmi a s touto zemí jednat. Bůh se skryl a jedná pouze s konkrétními lidmi. Momentálně v této epoše dějin jedná Bůh se znovuzrozenými křesťany, čili lidmi, kteří jsou jeho a jedná v církvi, což je Kristovo tělo, kde Kristus vládne a uskutečňuje svoje spasení. Jinde a s jinými lidmi Bůh momentálně nejedná a nejedná ani s politikou, ekonomikou nebo s jakýmkoliv jiným děním ve světě. Proto se lidem může zdát, že Bůh není, když nevidí jeho spravedlnost, dobrotu a jeho skutky. Ale teď je takový čas, kdy Bůh jedná s každým člověkem, který o to stojí. Samozřejmě přijde čas, kdy Bůh bude jednat i s dalšími lidmi a celými národy, ale to už bude čas soudu. Teď je čas milosti a každý člověk může Boha osobně poznat. I přesto, že Bůh v tomto světě nejedná, vyjma církve a křesťanů, tak velmi dobře fungování tohoto světa zná i proto, že je vševědoucí. Proto, chce - li člověk porozumět dění kolem sebe a budoucnosti, má to přímou souvislost s Bohem a jeho slovem. Bůh nechal totiž vše zaznamenat do svého slova, čili do Bible. Jak duchovní principy, na kterých je svět postaven, tak budoucnost, svůj plán s tímto světem a vyvrcholení dějin. Pokud bychom Boha a jeho slovo, jeho principy ze světa vyloučili, vše by se rozpadlo. Bez Boha, jeho existence a jeho plánu s lidstvem a světem nemá vůbec nic smysl, je to nahodilé a nelogické. Ale to tak není. Bůh přesně ví, co kdy a jak dělá a k čemu směřuje a pokud tomu člověk chce rozumět, chce rozumět celému fungování světa a budoucnosti, je potřeba, aby se dostal do osobního vztahu s Bohem a začal rozumět jeho slovu, tzn, dostal se pod živý vliv Bible a skrze výklady Bible od k tomu  Bohem povolaných lidí dostane zjevení o celém fungování světa a připraví se na budoucnost, na svoji  fyzickou smrt, na věčnost i život v nebeském království. Bez Boha je člověk odkázán pouze na své omezené schopnosti a možnosti a na svůj krátký pozemský život, takže za celý svůj život posbírá jen střípky mozaiky o fungování světa, ale tu mozaiku celou nikdy bez Boha nesloží, takže tomu nebude moci rozumět  a už vůbec se nebude moci připravit na budoucnost. Proto jsou v každém městě protestanské církve (protestant - pro testament, čili pro Bibli a její plný výklad, a ne pro tradice a dogmata), kde jsou Bohem povolaní lidé, kteří vyučují a vykládají Bibli a každý člověk sem může přijít a naučit se od Boha vše o fungování tohoto světa, aby mohl mít úspěšný a kvalitní život.