Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Kde je Ježíš teď?

Ježíš odešel po svém vzkříšení do nebe. Důvodem toho bylo to, aby svoji čistou a nevinou krev vylil na nebeský oltář. Jeho zástupná smrt a vylití jeho krve bylo podmínkou proto, aby Bůh Otec mohl odpustit každému člověku jeho hříchy a dát mu věčný život. Někdo musel zaplatit cenu, kterou Bůh požadoval a která jediná byla přijatelná. Zaplatil Ježíš. Pro něj to byla nesmírně těžká oběť, protože On, který nikdy nezhřešil, musel najednou vzít na sebe všechny hříchy světa a všechny důsledky hříchů. Často je to tak, že ani člověk sám neunese své hříchy nebo důsledky svých hříchů a Ježíš musel vzít na sebe hříchy všech lidí. Ten soud byl tak těžký, že z Ježíše zůstaly na kříži jen cáry lidského těla. Nikdo nemohl poznat jeho podobu. Ježíš nevypadal na kříži tak, jak se s oblibou zobrazuje. Ježíš vypadal tak, že to pro lidi bylo neskutečně odporné a odvraceli se od něj. Ale to vše Ježíš podstoupil kvůli nám. Dokonce sestoupil kvůli nám i do pekla, jelikož to je další působiště hříšných lidí po fyzické smrti. Ježíš tam šel místo tebe. Ježíš ale v pekle nezůstal, prošel jím, protože nebyl hříšný a mohl být znovu vrácen do těla, čili vzkříšen. V pekle zůstanou pouze hříšníci. Když v pekle prozkoumali Ježíšův případ, zjistili, že tam nepatří a peklo ho nemohlo udržet. V těle se ještě nějakou dobu ukazoval lidem, především svým učedníkům na zemi a potom odešel zase na nějakou dobu do svého nebeského království. Zde přijal odměnu za svoji oběť, a to autoritu a vládu nad vším viditelným i neviditelným světem a možnost odpustit hříchy každému člověku, který ho o to požádá. Boží slovo říká, že Ježíš bude vládnout do určité doby, dokud mu nebudou položeni všichni nepřátelé k nohám a potom se opět vrátí na zem. Ovšem nepřijde už jako spasitel, nýbrž jako soudce a bude soudit národy. Těsně před jeho druhým příchodem bude vytržena do nebe jeho církev - ti, kteří mu patří - a na zemi nastane velmi velké a těžké soužení. V tomto období si lidé budou přát zemřít, jak těžká bude doba. Bůh bude vykonávat své soudy na zemi za hříchy. Po tomto soužení se tedy Ježíš vrátí, rozsoudí národy a nastolí tisíciletou vládu na zemi. Po jejím skončení nastane poslední vzpoura proti Bohu, která bude samozřejmě poražena a Bůh Otec bude soudit každého nespaseného člověka za jeho život.