Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč Bůh nepotrestá zlo hned?

Boží slovo říká, že lidé právě proto dělají tolik zlých věcí, protože nevidí, že by za to přišla odplata. Bůh teď momentálně v tomto období milosti zlo netrestá, ale dává lidem milost, aby se sami  dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí vzdali zlých věcí, zlého hříšného způsobu život a sami se dobrovolně odevzdali pod Boží vládu.  Toto období milosti brzy skončí a nastane období soudu s druhým příchodem Ježíše Krista na zem a Bůh bude vykonávat své soudy a tresty na zemi. Druhý důvod, proč Bůh nepotrestá zlo hned je ten, že každý člověk dělá zlé věci, ať už si je uvědomuje nebo ne. Mnoho lidí ubližuje druhým skrze zlá, posměvačná, vulgární slova. Můžete namítnout, že slova neubližují. Ale opak je pravdou. Slova mají duchovní podstatu a Boží slovo je přirovnává k ostrým šípům vystřeleným na duši člověka. Když se zabodnou do duše člověka, tak mu způsobí zranění na duši, krvácející rány. To je taky hlavní důvod, proč se rozpadají vztahy po nějaké době, jelikož těch zranění duše skrze zlá slova je tolik, že už to člověk nemůže dál snášet. Ještě větší účinnost pak mají zlé skutky. Ale ani ty Bůh netrestá hned. Musel by totiž potrestat každého člověka. Bůh je ale dobrý - On teď netrestá, On dává teď řešení a východisko. Třetí důvod je ten, že Bůh stanovil určitou míru zla, které se člověk může dopustit a teprve poté, co naplní tuto míru, přitáhne ten člověk na sebe Boží soud a trest. Je dobré pro člověka, když se toto stane tady na zemi. Protože pokud Bůh vyhodnotí, že ten člověk je tak zlý, že ani  Boží soud a trest mu nepomůže k dobrému, nechává takového člověka činit zlé po celý život a pak mu následně udělí místo v té části pekla, kde člověk dostane za své zlo adekvátní a spravedlivý trest. Je ale jisté, že tento člověk půjde do zatracení. Původcem veškerého zla je satan a Bůh trestá satana v několika etapách, ze kterých se momentálně zrealizovaly tři - Bůh svrhl satana z nebeského království, odebral mu křídla, takže se satan může pohybovat daleko pomaleji a nemůže způsobit tolik zla jako s křídly a satan a jeho království bylo úplně a dokonale poraženo skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Tímto  satan a jeho služebníci přišli o zbraně proti lidem a stali se Ježíšovými zajatci. Proto může každý znovuzrozený křesťan nad nimi vládnout a zlikvidovat zlo ve svém životě. Nevěřící lidé nemají tuto autoritu nad satanem, protože ta vychází ze vztahu s Ježíšem Kristem. Další etapy potrestání satana se budou realizovat v budoucnu. Nicméně je jisté, že Bůh je spravedlivý a žádné zlo nezůstane nepotrestáno.