Věčný život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Co je to pokání z hříchů?

Pokání má dvojí význam, jednak je to výraz pro úplné obrácení svého života k Bohu a život podle Něj a jeho pravidel a jednak je to vyznání konkrétních hříchů před Bohem. Teď se budu zabývat druhým významem pokání. Pokání je vyznávání hříchů před Bohem, jejímž cílem je přijetí odpuštění svých hříchů od Boha. Podle Božího slova existuje i  v některých konkrétních případech vyznání hříchů před lidmi, ale tady je podmínka dle Božího slova, že si lidé v církvi vyznají své hříchy jeden druhému. Už z této podstaty je vyloučena tzv. zpověď v kostele, protože ta je pouze jednostranná a tzv. rozřešení je úplně nesmyslné. Bůh nikomu neodpustí hříchy proto, že bude pořád dokola opakovat naučené modlitby jako básničku. To je bláznivost. Bůh odpouští hříchy kvůli Kristu, svému Synu, proto základní podmínkou odpuštění hříchů od Boha je být nalezen v Kristu, nebo -li patřit Kristu. Bez Krista není žádné odpuštění hříchů. Patřit Kristu ale znamená, že ho člověk přijal do svého života jako Pána a Spasitele, odevzdal mu svůj život na základě jeho zástupné oběti a vzkříšení a dostal se do osobního vztahu s Ním. Jedině takto může člověk obdržet od Něj odpuštění hříchů, jiná cesta neexistuje.  Bůh Otec odevzdal pravomoc odpouštět hříchy lidem do kompetence Ježíše Krista, jelikož On byl ten, který byl kvůli našim hříchům potrestám duchovní i fyzickou smrtí, musel projít peklem místo nás a teprve potom byl vzkříšen z mrtvých, protože to byly naše hříchy, za které zemřel, nikoliv jeho. Hříchy udrží člověka v pekle. Ježíše nemohlo peklo udržet, protože On žádné své hříchy neměl, proto ho Bůh z pekla vzal zpět do těla a posadil ho v nebeském království po své pravici a dal mu pravomoc odpouštět hříchy každému člověku, který ho o to požádá. Takže Ježíš vydobyl každému odpuštění hříchů už na kříži a dává toto odpuštění každému, kdo se k Němu celým životem obrátí a přijme jeho autoritu nad svým životem. Odpuštění je generální pro všechny hříchy a fyzicky se vztahuje na ty vyznané hříchy. Jinak řečeno musí člověk po obrácení se ke Kristu žít životem pokání a každý hřích, který mu Bůh ukáže, musí před Bohem vyznat, olitovat a opustit. Tomu se říká pokání a  a Bůh odevzdá své odpuštění těchto hříchů člověku v okamžiku, kdy člověk učiní pokání, ale zrealizuje se toto odpuštění v okamžiku, kdy člověk změní své skutky. Pak Bůh vymaže jeho hřích z knihy hříchů. Je to podobné jako když člověk dostane dárek a položí ho na stůl. Užitek z něj má až když ho rozbalí. My máme dar odpuštění hříchů od Boha od ukřižování Ježíše, když se člověk obrátí k Bohu dostane tento dar do života osobně, ale moc odpuštění se objeví až poté, co učiní pokání z konkrétních hříchů a změní skutky. Tím je zabráněno zneužití. Pokud si lidé myslí, že budou hřešit, potom to jednoduše Bohu vyznají a On jim to odpustí, tak to není pravda. Odpuštění se zrealizuje v okamžiku, kdy člověk změní své skutky. Pokud je nezmění a hřeší dál, žádné odpuštění nedostane.   Každý křesťan ví, že mu byl ten daný hřích odpuštěn, jelikož má v sobě o tom svědectví Božího slova a Ducha svatého. Pokud se život člověka nezměnil, žádné pokání neproběhlo.