Věčný život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jak dlouho se na mě bude Bůh hněvat?

Toto je zajímavá otázka.  Pod Božím hněvem se nachází každý nespasený člověk. Není to hněv, který by znamenal, že Bůh udělá člověku něco zlého, nebo že ho bude trestat, protože člověk nežije tak, jak by podle Božích měřítek měl. Takový Bůh není, On se člověku nemstí, netrestá ho a nedává do jeho života zlé věci. Bůh je láska, On miluje člověka a chce mu pomoci. Když se Bůh hněvá, znamená to, že má něco proti člověku, že člověk není s Bohem smířen, a proto Bůh nemůže zaplavit život člověka svoji dobrotou a svým požehnáním. Bůh má proti člověku to, že člověk porušuje jeho slovo, jeho zákony, jeho pravidla, jinak řečeno koná hříchy proti Bohu i proti lidem, což se Bohu nelíbí, a proto se na člověka hněvá. Tento hněv však v tomto období milosti nebo -li  v období spasení nijak neprojevuje, naopak umožňuje člověku se z pod tohoto Božího hněvu dostat skrze spasení skrze Ježíše Krista.

Ježíš je jediná osoba, která může člověka s Bohem smířit tím, že ježíš odpustí všechny hříchy člověka a převezme vládu nad životem člověka. Smíření se týká úplně každého člověka. Boží slovo říká, že Kristova oběť dokáže smířit ty vzdálené od Boha, i ty blízké. Vzdálení jsou lidé, kteří se např. zapletli do okultismu , ateismu, materialismu nebo do jiných náboženství. Na Ježíši je úžasné to, že může s Bohem Otcem smířit islamisty, muslimy, budhisty, hinduisty, taoisty, katolíky nebo vyznavatelé přírodních náboženství. Může s Bohem Otcem smířit i okultisty či satanisty, protože dostal po svém vzkříšení od Boha Otce moc, odpustit jeho hříchy každému, kdo ho o to požádá a přijmout ho do svého království. Dostal moc vytrhnout člověka z pod Božího hněvu a smířit ho s Bohem. Toto je velmi důležité, aby Bůh proti člověku nic neměl, ani jenu věc a vše je možné vyřešit v Kristu a s Kristem.

Jak dlouho tedy zůstává člověk pod Božím hněvem?

Tak dlouho, dokud si žije po svém v satanově království a hřeší proti Bohu. Pokud člověk uvěří v Krista, odevzdá se mu a získá od Něj odpuštění hříchů a spasení, pak se Boží hněv vůči člověku uklidní, protože Kristus už trpěl Boží hněv místo nás, Bůh ho už potrestal místo nás a Bůh se už na Něj zlobil místo nás v okamžiku, kdy na něj vložil všechny naše hříchy. Tudíž není možné, aby se Bůh zlobil kvůli stejné věci dvakrát, takže kdo patří  Kristu ( následuje ho nebo -li žije podle Bible) už nemůže být pod Božím hněvem. Bůh už mu nepočítá hříchy. Kdo  ještě nepatří Kristu, je stále ještě pod Božím hněvem, protože mu Bůh počítá jeho hříchy. Proto je nutné obrátit se celým životem ke Kristu a začít následovat jeho slovo, které je kázané ve znovuzrozenecké církvi. V případě, že člověk nevyužije tuto možnost záchrany, přijde čas, kdy se na něj Boží hněv vyleje, a to nejpozději v pekle a potom ve věčném zatracení.