Věčný život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jak mohu poznat Boha osobním způsobem?

Bůh je svatý a člověk je hříšný, takže nejdříve musí být odstraněn ze života člověka hřích. To nejde jinak než skrze odpuštění od Ježíše Krista, Božího syna, který hříchy lidí vyřešil tak, že se za ně nechal sám potrestat od Boha Otce smrtí na kříži před 2 000 lety. Hřích je provinění, které musí být potrestáno a Bůh se rozhodl, že za ně potrestá svého syna místo lidí, aby lidem otevřel cestu do nebe, do svého království a mohl jim dát věčný život. Ježíš si vlastně s námi vyměnil místo. Vzal to, co patřilo nám, smrt, odsouzení a zatracení a dal nám to, co patřilo jemu, odpuštění a záchranu. Ježíš tedy podstoupil zástupný trest, sestoupil do pekla, ale protože nebyl hříšný, nemohl v pekle zůstat a Bůh Otec ho opět vzkřísil z mrtvých. Ježíš se po svém vzkříšení odebral do nebe, do Božího království a dostal moc odpouštět hříchy každému člověku, kdo ho o to poprosí, a darovat lidem věčný život. Takže nejdříve musí člověk přijmout Ježíšovu oběť za svou, přijmout tato fakta o Ježíši a potom je vyznat svými ústy, čili říci tyto pravdy nahlas. Tomu se říká modlitba hříšníka nebo modlitba spasení a obsahuje základní fakta o tom, co Ježíš vykonal a zároveň odevzdání svého života Bohu, pod Ježíšovu vládu a závazek, že člověk bude žít s Ježíšem na každý den a bude se připravovat na věčnost. Tato upřímná modlitba otevře člověku dveře, aby mohl navázat osobní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista. Potom je potřeba, aby se člověk začlenil do společenství dalších spasených lidí, kterému se říká církev a zde přijímal a poslouchal Boží slovo, které Bůh skrze k tomu určené lidi ukazuje. Bůh člověka vede skrze své slovo skrze své služebníky a člověk to, co se dozví, zrealizuje ve svém životě. Tím se jeho život mění do Boží vůle a tím se zároveň člověk připravuje na věčnost. Od okamžiku přijetí Ježíše jako Spasitele a Pána začne Bůh s člověkem jednat a vede ho, ukazuje mu svoji vůli, ukazuje mu, co se mu líbí a nelíbí, čeho se má člověk zbavit a co má naopak přijmout. Bůh člověka miluje a jeho plán je pro člověka ten nejlepší!